GVD TV administrerer, GVD Antenneforenings ”Info-kanalen”

GVD Antenneforening har indgået en aftale med GVD TV om at administrere foreningens ”Info-kanal”.

GVD Antenneforening har således alene ansvar for kanalens tekniske side, medens GVD TV har det juridiske ansvar og administrere den ret komplicerede teknik, der ikke alene giver antenneforeningen mulighed for løbende at informere sine medlemmer, men også – efter aftale – giver lokale foreninger og institutioner mulighed for at informere om aktiviteter og arrangementer.

Vedtægter for GVD lokal TV

§1

G.V.D lokal TV er en selvejende forening.

§2

Foreningens formål er at producere og udsende lokale tv-programmer efter gældende lovgivning. Primært anvendes GVD Antenneforenings kabelnet, men også andre kabelnet, Internet m.v. kan finde anvendelse.

§3

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer valgt for en periode på to år således, at tre medlemmer er på valg i ulige år og to i lige år.
GVD Antenneforening er reserveret én plads i bestyrelsen, såfremt den ønsker det. De sidste fire pladser besættes af medarbejdere ved GVD lokal-tv, der tillige besætter den femte, hvis GVD Antenneforening giver afkald på den. Et sådant ønske skal senest fremsættes på den ordinære generalforsamling, hvorfor GVD lokal-TV’s bestyrelse har ansvar for, at GVD Antenneforenings bestyrelse er bekendt med dens afholdelse.

Endvidere vælges 2 suppleanter, som afgår hvert år. GVD Antenneforening vælger selv sin suppleant, hvis foreningen besætter en bestyrelsespost.

Generalforsamlingen vælger revisor for et år ad gangen. Såfremt GVD lokal-TV ønsker at modtage offentlige tilskud i det kommende regnskabsår, skal denne være statsautoriseret.

§4

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden tegner institutionen.

§5

Foreningen finansieres ved: Medlemsbidrag, frivillige bidrag, egenindtjening, tilskud fra foreninger og institutioner og mulig offentlig støtte.

§6

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab forelægges på den årlige generalforsamling.

§7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der udgøres af bestyrelsen og GVD lokal-TV’s øvrige registrerede medarbejdere.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på ”Infokanalen” og ved skriftlig meddelelse til medlemmer uden for sendeområdet.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal når regnskabet foreligger og efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under punkt 5, skal skriftligt være formanden i hænde senest 3 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan indkaldes ekstra-ordinært af minimum 25% af medlemmerne eller et bestyrelsesmedlem. Begæring med dagsorden indgives skriftligt til formanden, der indkalder den ekstra-ordinære generalforsamling til afholdelse inden 14 dage og med mindst 8 dages varsel.

§8

Beslutninger fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøder føres til referat. Referatet fra generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen. Referater af bestyrelsesmøder godkendes på det næste bestyrelsesmøde.

§9

Alle medlemmer af GVD lokal-TV skal være registreret og have underskrevet aftale om ophavsret m.v. Medlemmer har pligt til at betale et af generalforsamlingen fastsat kvartalskontingent. Alle nye medlemmer indrømmes en tre måneders kontingentfri prøvetid. Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales uanset årsag til udmeldelse.

§10

Foreningen vedtægter kan kun ændres med 2/3 af generalforsamlingens stemmer.

§11

Forslag om foreningens opløsning skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger og skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
Hvis foreningen ophører med sin virksomhed, sælges dens udstyr bedst muligt og provenuet tilfalder Red Barnets lokale afdeling.
Det til foreningen hørende arkiv inkl. Båndarkiv overdrages til Aalborg Stadsarkiv.
--

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 25. januar 2006 og
7. februar 2007.

Kai Hjermitslev
Dirigent

Henning Christensen 
Formand

Kontakt

2gvdtv@gmail.com

Vissevej 116
9210 Aalborg